Generelle regler

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. Der er derfor udarbejdet nedenstående ordensregler.

Ophold på pladsen

Lejrcheferne og assistenterne har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt.

I tidsrummet kl. 22.00-07.00 skal der være ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t).

Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²). De i handlen normalt forekomne læsejle, børnetelte og hundehegn må kun opstilles efter aftale med lejrchefen – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

Opsætning af flagstænger, antenner og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger. Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem – dvs. rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Leg og boldspil

De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde

Såfremt hunde har adgang til pladsen, skal de føres i kort line (max. 2 m). De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

Ankomst og Afrejse

Ankomst telt og campingpladser fra kl. 14.00. Hytter fra kl. 15.00. Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø. Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 11.00 af hensyn til nyankomne gæster. Hytter skal forlades kl. 10.00.

Ansvar

Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, er bortvisning.

Affald

Alt affald skal sorteres. Storskrald såsom fortelte, presenninger og møbler skal afleveres på den offentlige genbrugsstation. Haveaffald skal deponeres jf skiltning.

Afløb fra vognen må under ingen omstændigheder ledes direkte eller indirekte ned i jorden. Beholdere til opsamling af spildevand skal tømmes i de på pladsen anbragte udslagskummer.

Natur og miljø

Campingpladsen er beliggende midt i naturen, og vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Sæsonpladser

For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler :

Indflytning kan først ske, når hele beløbet er betalt.

 Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes efter aftale med lejrchefen og under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne, og skal nedtages, når man tager hjem/forlader pladsen.

Det er kun tilladt at parkere indenfor det tilladte område.

Pris fastliggere 2024

Kr.; 8500,- MEN rabat kr. 800,- ved betaling senest 15.3.24 ved enten bankoverførsel på Bank: 5039-1247702 eller kontant.

Depositum 2000 kr. Ikke reserverede pladser vil blive frigivet lørdag d. 14. okt.

Gæstekort (gældende for sæsonpladser i tidsrummet 8:00 – 22:00)                                   

Gæstekort, (pool ikke inklusiv), gældende 1 år for 5 personer 250 kr.

Dagspris uden pool 20 kr. pr. person

Dagspris med pool 50 kr. pr. person

Pris for overnattende gæster inklusive pool:

Voksne kr. 85,00 pr. døgn

Børn kr. 45,00 pr. døgn

Fremleje af standpladsen er ikke tilladt.

Forbrug af strøm afregnes pr. måned med den aktuelle sats pr. Kwh. Satsen vil blive reguleret ved markant prisstigning fra elforsyningen.

Etablering af blomster og/eller urtebede er ikke tilladt. Vedligeholdelse (græsslåning, hækklipning samt renholdelse af det lejede areal) påhviler standpladslejer.

I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæpper, træbelægning, fliser eller lignende. Altså en bund, men ikke noget, der stikker udenfor.

Swimmingpools og varmepumper er ikke tilladt på standpladserne.

Ved fraflytning inden sæsonens udløb, kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt.

Ved afslutning af en sæson skal campingvognen flyttes, og arealet skal ryddes senest uge 42. Medmindre der er indgået aftale om vinteropbevaring.

Efterlades genstande, bliver de fjernet for kundens regning. Det er ikke tilladt at have bopælsadresse på campingpladsen.

Lejrchefens anvisninger skal til enhver tid efterleves, hvis dette ikke overholdes, kan det føre til bortvisning fra pladsen.

Sikkerhed

Sikkerheden skal være i orden, når man er på campingferie. Både for ens egen skyld og for ens naboers skyld er det vigtigt, at el og gas installationerne i campingvognen er i orden.

En ulykke er en ulykke for meget, og mange ulykker kan forebygges ved lidt omtanke og kontrol.

Camping Branchen opfordrer til, at du som campist jævnligt får gennemgået gas og el installationerne i din campingvogn af fagfolk.

Du kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på campingpladsen ved at få kontrolleret dine el og gas installationer.

Overhold brandafstand på 3 meter!

Husk, at det ikke kun er dig selv, det går ud over, hvis uheldet er ude…